ایمهربان من

ای مهربان من وقتی خورشید به پیشوای شب میرود کوله بارخسته او از هردر میرسد وتو را با تمام خاطرات دیرین در کوچه های ساکت شهرپنهان میسازد.من میروم باغم تا غریبی را ازجداره های عاشقان بستانم.اما بدان خاطراتم هرلحظه وهمیشه یاد وبوی توخواهد بود وهمیشه یادوبوی تو در تمام نوشته هایم ودر قلب بیمارم تا روز آخر خواهد ماند!!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید